Privacy en Cookie Statement

rmvos.nl, gevestigd aan Thorbeckegracht 32B, 8011VM Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Thorbeckegracht 32B, 8011 VM Zwolle, +31 (zes) 21205267

Persoonsgegevens die wij verwerken

rmvos.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– E-mailadres (voor nieuwsbrief)
– Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen. Hierbij inbegrepen bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info (at-teken) rmvos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking gegevens. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? rmvos.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Te kunnen reageren op berichten die je hebt achtergelaten.
– Je te kunnen e-mailen indien noodzakelijk of door jezelf is verzocht.
– Je te informeren over eventuele wijzigingen van onze website en/of diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming?

rmvos.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van rmvos.nl) tussen zit. rmvos.nl maakt hier dus geen gebruik van. 

Hoe lang bewaren we gegevens?

rmvos.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres bewaart rmvos.nl voor de uitvoering van onze diensten en/of vragen / opmerkingen die u aan ons stelt en de communicatie hierover. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor dit doel en bewaren wij gedurende hiervoor wettelijk bepaalde bewaartermijn.

IP Adressen: rmvos.nl verwerkt geen ip adressen.

Delen van persoonsgegevens met derden.
rmvos.nl verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken.
rmvos.nl gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken. Meer vinden wij niet nodig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je berichten / persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door rmvos.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikbaar hebben gekregen in een computerbestand naar jou te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info (at-teken) rmvos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

rmvos.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
rmvos.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals automatische installatie van update’s en upgrade’s, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook bewaart rmvos.nl zo min mogelijk gegevens op de website en worden gegevens van formulieren zo spoedig mogelijk na verzending verwijderd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op via mail(at)rmvos.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.